Adatvédelmi Tájékoztató

 

 

Bemutatkozás, alapvetés:

 

Rodental Kft. (székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6., cégjegyzékszám a Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróságnál: 01-09-971889) képviseletében Dr. Rosta Péter ügyvezető, szakorvos, fogászati szakellátással foglalkozó vállalkozásként tájékoztatom a szolgáltatásaimat igénybe vevő érintetteket a személyes adataik kezelése körében követett gyakorlatomról. Az érintettek személyes adatainak védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseimről, valamint az érintettek ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen dokumentum az érintettek személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info. törvény) megfelelő tájékoztatást.

 

Továbbá, jelen dokumentum által tájékoztatom az érintetteket arról, hogy milyen biztonsági intézkedéseket foganatosítottam és mely jogi rendelkezésekre vagyok figyelemmel a személyes adataik védelmében.

 

Szolgáltatásaim orvosi szakellátás jellegére tekintettel, ennek specifikumai alapján különösen az alábbi további jogszabályok betartására vagyok köteles, amelyek meghatározzák betegeimre és partnereimre vonatkozó adatok kezelését, védelmét, és ezek jellegét, valamint a betegek jogait:

 

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről ;

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;

 

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének elsődleges célja (1997. évi XLVII. Tv 4. § (1)):

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,

c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

d) a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,

e) a betegjogok érvényesítése.

 

Az Adatkezelő - alábbi kivétellel - továbbá az Adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.

 

Az Adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha

a) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint

b) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

 

Az Érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.

 

A beteg életében, illetőleg halálát követően, az Érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján - akkor is jogosult a fenti jog gyakorlására, ha

a) az egészségügyi adatra

aa) a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve

ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából

van szükség, és

b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

 

Az Adatkezelő betegellátót - az érintett választott háziorvosa, valamint az igazságügyi szakértő kivételével – az orvosi titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki az orvosi vizsgálatban, a kórisme megállapításában, illetve a gyógykezelésben vagy műtétnél nem működött közre, kivéve, ha az adatok közlése a kórisme megállapítása vagy az érintett további gyógykezelése érdekében szükséges.

 

Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele szükséges az adatkezelés törvényes célja (elsősorban a gyógykezelés) elérése érdekében.

 

 

Definíciók

 

Az Rodental Kft. jelen Adatvédelmi Tájékoztatója az európai jogalkotó által elfogadott általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a vonatkozó egyéb jogszabályok által használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi Tájékoztatómnak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint az érintettek számára. Ennek biztosítása érdekében, először meg kell magyaráznom a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 

 

Személyes adatok

 

Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintettre/Adatalanyra/Adatszolgáltatóra") vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval, egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásával.

 

Egyészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

 

A beteg, az Érintett vagy Adatalany, vagy az Adatszolgáltató (továbbiakban: Érintett)

 

Beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy.

 

Az Érintett/Adatalany /Adatszolgáltató minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait, a feldolgozásért felelős Adatkezelő, illetve Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozó dolgozza fel és aki a személyes adatok által beazonosítható.

 

Feldolgozás

A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül, akár automatizált módon, akár gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján történik.

 

A feldolgozás korlátozása

 

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a feldolgozásukat korlátozzák.

Profilalkotás

 

A profilalkotás a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó, egyes személyes szempontok értékelésére szolgáló, személyes adatok felhasználását magában foglaló, személyes adatok automatizált feldolgozását jelenti. Különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére, vagy megjósolására, érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások tekintetében.

 

 

Az Adatkezelő, a feldolgozásért felelős személy

 

A feldolgozásért felelős Adatkezelő vagy Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelő vagy a kinevezésére vonatkozó különleges kritériumok uniós vagy tagállami jogszabályok szerint biztosíthatók.

 

 

Adatfeldolgozó vagy Processzor

 

Az Adatfeldolgozó, processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, annak írásos megbízása alapján feldolgozza a személyes adatokat.

 

Kedvezményezett

 

A Kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyek részére a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők kedvezményezettnek. Ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása, a feldolgozás céljai szerint, meg kell, hogy feleljenek az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél

 

Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az Adatkezelőt, az Adatfeldolgozót és azokat a személyeket, akik az Adatkezelő vagy a Feldolgozó közvetlen felügyelete alatt személyes adatok feldolgozására jogosultak.

 

Engedélyezés

 

Az Érintett beleegyezése, vagyis minden olyan általa szabadon adott, konkrét, és egyértelmű megjelölés, amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozatával vagy egyértelműen megerősítő cselekedetével kifejezi a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozását.

 

1. A szolgáltatás, tevékenység tulajdonosa, aki az adatokat kezeli, továbbiakban Adatkezelő:

 

Az Adatkezelő szolgáltató neve: Rodental Kft.

Az Adatkezelő szolgáltató székhelye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6.

A munkavégzés helye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6.

Adószám: 23571282-1-41

Cégjegyzék szám: 01-09-971889

A honlap címe: www.parodontologus.hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/Parodontologushu-Dr-Rosta-P%C3%A9ter-233003504201149/?modal=admin_todo_tour

e-mail cím:rodentl@rodental.hu

Telefonszám:+36 30 350-7583

Telefon:+36 1 3376958

cégjegyzésre jogosult képviselő: Dr. Rosta Péter

 

 

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

Név: Dr. Simon Tibor ügyvéd

Cím: 1122 Budapest, Csaba u12.

Telefonszáma: +36 70 3817-063

e-mail címe: iroda.simon@gmail.com

 

​Adatvédelmi rendelkezések a Cookiek használatával kapcsolatban

 

A www.parodontologus.hu internetes honlap cookie-kat használ.

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapom az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapom használatát és közreműködnek abban is, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsek a látogatóimról.

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és információkat, továbbá nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol.

A cookie-kat a szerver oldali szolgáltatók generálják a honlap interneten való jobb megjelenése, és optimális működése érdekében. A honlap tulajdonosa, az Adatkezelő, cookie-k működéséért csak a honlapra látogatók tájékoztatása erejéig felelős. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 

A cookie-k használatával a www.parodontologus.hu több felhasználóbarát szolgáltatást tud nyújtani a honlap felhasználóinak, amelyek a cookie-beállítás nélkül nem lennének lehetségesek.

 

A cookie-k segítségével a honlapomon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó személyére. A cookie-k lehetővé teszik számomra, hogy - amint azt korábban említettem – felismerjem a felhasználót a honlapomon. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a honlapom használatát.

• A cookie-k miatt, pl. nem kell hozzáférési adatot megadnia minden egyes alkalommal, amikor a honlapomat eléri, mert ezt a honlapom átveszi, és az ezt szolgáló cookie, tárolódik a felhasználó számítógépes rendszerében.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön személyes és önkéntes hozzájárulása (ez a honlapomon felugró ablakban megjelenő hozzájárulási lehetőségre klikkeléssel történik meg).

 

A honlapom által használt cookie-k főbb jellemzői:

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett a honlapomra.

Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató által használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor, a figyelmeztetőablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

 

Google Adwords cookie: Amikor Érintett meglátogatja a honlapomat, az Érintett cookie azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat (pl. a NID és SID cookie-kat) használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testre szabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel, vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.

Az AdWords konverziókövetés funkciója is cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint.

A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Ezen cookie-k segítenek nekem abban, hogy az erre épülő statisztikákból megtudjam, Ön mely szolgáltatásaim után érdeklődik, vagy mely szolgáltatások azok, amik után érdeklődik, de nálam még nem elérhetőek a szakmámon belül.

 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. Hogy fel tudjam mérni, a honlapomon mely oldalak, azon belül mely témák érdeklik legjobban a látogatóimat.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a honlap használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában, a website számos funkciója, nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó honlap használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a honlapról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a honlap teljesítményének javítására használom. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra.

A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy - amint azt korábban említettem, – a rendszer felismerje a felhasználót a honlapomon anélkül, hogy róla személyes adatokat gyűjtene.

 

Az Érintett bármikor megakadályozhatja honlapomon keresztül a cookie-k beállítását az internetböngésző megfelelő beállítása révén, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k tárolását. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző, vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden népszerű Internet böngészőben lehetséges.

 

Azonban, ha az Érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor a honlapom nem minden funkciója használható teljes mértékben. Ez esetben ezt tudomásul kell vennie.

 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken talál:

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

​Általános adatok és információk összegyűjtése

 

A www.parodontologus.hu honlap számos általános adatot és információt gyűjt össze, amikor az Érintett vagy az automatizált rendszer előhívja a honlapot. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba. A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a honlap, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri a honlapomat (ún. Referrerek), (4) (6) az internetes protokoll címét (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatóját, valamint (8) egyéb hasonló adat és információ, amelyet az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk.

 

Ezen általános adatok és információk felhasználása alkalmával a www.parodontologus.hu nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább csak azért van szükség, hogy (1) helyesen töltsem be honlapom tartalmát, (2) optimalizálja honlapom tartalmát és alkalmankénti hirdetéseit, (3) biztosítsa az informatikai rendszerem és honlap technológiám hosszú távú életképességét, és (4) a bűnüldözési hatóságok, számítógépes támadás esetén, a büntetőeljáráshoz szükséges információkkal rendelkezzenek.

Ezért a www.parodontologus.hu statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növeljem vállalkozásom adatvédelmi adatbiztonságát, és biztosítsam az általam feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét.

A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai, külön-külön tárolódnak az Érintett által önként megadott és biztosított összes személyes adatról.

 

A www.parodontologus.hu a munkája során összegyűjt egy sor általános információt és adatot. Ez az általános adat és információhalmaz egy számítógépen tárolódik, amelyet a jelszó, a biztonsági szoftverek és mailware programok védenek, és az összes dokumentum a mentett időszak alatt dekódolt. A gyűjtött adatok lehetnek az ügyfelek neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, mobilszáma, Facebook oldalak, weboldalak részletei, fotók.

Mindezeket az adatokat felhasználjuk az ügyfelek megbízásainak teljesítéséhez. Az adatokat csak a megbízások teljesítésének végrehajtási ideje alatt, illetve, a törvény által előírt feltétlenül szükséges megőrzési időszak alatt tároljuk.

 

Feliratkozás hírlevelünkre

 

A www.parodontologus.hu honlapján az Érintettek lehetőséget kapnak hírlevélre való feliratkozásra. Az erre a célra használt feliratkozó oldal határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak az Adatkezelő részére a hírlevélre való feliratkozással.

A hírlevél feliratkozó formula minimálisan csak azokat az adatokat gyűjti be, melyek a hírlevél szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükségesek: név, e-mail cím.

A hírlevél küldés jogalapja, az Érintett személyes és önkéntes adatszolgáltatása.

 

A www.parodontologus.hu honlapom hírlevél küldő rendszerén keresztül, rendszeresen küldök a honlap profiljába illő, az Érintettek jobb egészségét és könnyebb, egyszerűbb fogápolását elősegítő témában szakmai leveleket. Továbbá tájékoztatom Érintettet az ajánlataimról és a fogápolással, szájhigiénével kapcsolatos legújabb kutatásokról, hírekről.

A hírlevelet a Sales Autopilot nevű szolgáltatón keresztül csak az az érintett kaphatja, akinek (1) érvényes e-mail címe van, és (2) az Adatkezelő oldalán saját akaratából, önként regisztrál a hírlevélre, elfogadva a honalapom Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat.

A hírlevél regisztrálása során az internetszolgáltató által megadott számítógépes rendszer IP-címét is tárolom, amelyet az Érintett a regisztráció alkalmával használ, valamint a regisztráció dátumát és időpontját is rögzítem. Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a hírlevelek regisztráció dátumától számított időrendi sorrendbe rendezett kiküldéséhez, valamint az Adatvédelmi Hatóság felé történő megfeleléshez. Mindez mind az Érintett, mind pedig az Adatkezelő jogi védelmének célját is szolgálja.

A Sales Autopilotban raktározott személyes Adatokért, a Sales Autopilot programot üzemeltető is adatvédelmi felelősséggel tartozik: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

 

A hírlevélre való regisztrálás részeként gyűjtött személyes adatok (név és e-mail cím) csak a hírlevél küldésére szolgálnak. A hírlevél szolgáltatás által gyűjtött személyes adatokat, harmadik felek részére nem adom át.

A hírlevelemet a feliratkozó bármikor lemondhatja. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás, amelyet az Érintett adott a hírlevél küldéséhez, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából, minden hírlevelemben megtalálható egy megfelelő link. Lehetőség van arra is, hogy az Érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhasson közvetlenül az Adatkezelő honlapján, vagy más módon (pl. az Adatkezelőnél hivatalosan megadott e-mailcíméről küldött e-mail formájában) eljuttatva a leiratkozás óhaját az Adatkezelőnek.

 

Hírlevél követés

 

A www.parodontologus.hu hírlevele tartalmaz úgynevezett követési képpontokat. A nyomkövető pixel egy e-mailbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek a naplófájlok rögzítésére és elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének, vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövetési képpont alapján a www.parodontologus.hu látni fogja, hogy az Érintett az e-mailt megnyitotta-e, ha igen, mikor, és az e-mailben található linkeket az érintettek használták-e.

 

A hírlevelekben szereplő követési képpontokban összegyűjtött személyes adatokat a vezérlő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél küldését, hogy az még jobban illeszkedjen a jövőbeli hírlevelek tartalmához és az Érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítom harmadik fél részére. Az Érintettek bármikor visszavonhatják az erre adott külön engedélyt. A visszavonást követően az Adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A www.parodontologus.hu automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevélről való leiratkozást.

 

A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

 

Az Adatkezelő, az Érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és tárolja. Kivétel, amikor annak további megőrzését az európai jogalkotó vagy más törvényhozók jogszabályokban vagy rendeletekben előírják.

 

Ha a tárolás célja már nem áll fenn, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által meghatározott tárolási idő lejár, vagy maga az Érintett kéri személyes adatainak törlését, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően blokkolom, és/vagy törlöm.

Tájékoztatom Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 25/E. § (1) bek. összhangban nyilvántartást köteles vezetni (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított), amelynek tartalmáról Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását a törvény kizárja.

Az Adatvédelemért felelős Felügyeleti szervek:

 

1./ NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése.

.

 

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Az Infotv. fenti szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt, a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

Az Infotv. 14.§-a alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az Érintett jogai

 

A visszaigazolás joga

 

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által meghatározott módon, az Adatkezelőtől megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Amennyiben az adatalany élni kíván e joggal, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy annak bármely megbízottjával.

 

Hozzáférési jog

 

Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által meghatározott módon megkaphassa az Adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes információkat. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az Érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

• az Érintett személyes adatainak köre,

• a személyes adatok feldolgozásának célja,

• a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek köre, amelyek, vagy akik részére az Érintett személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják hozni, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben résztvevők esetében,

• amennyiben lehetséges, a tervezett időszak, amíg a személyes adatok tárolásra kerülnek, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok, jogalapok,

• az Adatkezelőnek a személyes adatok javításával vagy törlésével kapcsolatos kérései, illetve az Érintett személyes adatai feldolgozásának korlátozása, illetve az ilyen feldolgozás ellen kifogás kérése,

• a panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,

• a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, a profilalkotás, az értelmezhető logikával kapcsolatos lényeges információk, valamint a megvalósítás jelentősége és tervezett következményei.

Továbbá, az Érintettnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e harmadik országra, vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az átruházással kapcsolatos, megfelelő biztosítékokról.

 

Amennyiben egy Érintett igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak megbízottjával.

 

Digitális képalkotó leletekhez való hozzáférés:

Az Adatkezelőnél digitálisan készített intraorális és panoráma felvételeket –kizárólag az Érintett igénylése esetén- e-mailben kapja meg az Érintett. A felvételek e-mailben történő küldésének menete: az Érintett az Adatkezelőnél az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatán előzetesen megadott e-mail címéről az Adatkezelő címére küldött e-mail üzenetben személyes adataival (név és születési dátum) azonosítja magát és kéri a lelet elküldését az Érintett e-mail címére. Ezt követően kerül a lelet az Adatkezelő e-mail címéről (rodental@rodental.hu) továbbításra az Érintett e-mail címére. Ennek teljesítésére Adatkezelőnek hét nap áll rendelkezésére az igény beérkezését követően.

A radiológiai felvételek igény esetén az Érintett által magával hozott adathordozóra is másolhatók a helyszínen.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Minden egyes Érintettnek joga van, az európai jogalkotó iránymutatásai alapján arra, hogy indoklás nélkül kérhesse, és késedelem nélkül megkaphassa Adatkezelő által az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését, a befejezetlen adatok javítását.

A feldolgozás céljait figyelembe véve, az Érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.

 

Amennyiben az Érintett ezt a jogot helyesbítésre, vagy kiegészítésre kívánja használni, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak megbízottjával.

 

Törlési jog

 

Az európai jogalkotói iránymutatások alapján az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelőtől indoklás nélkül kérhesse, és késedelem nélkül megkaphassa az őt érintő személyes adatok törlését, és az Adatkezelő köteles ezt késedelem nélkül végrehajtani, az alábbi esetek mindegyikében:

• A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött, vagy más módon feldolgozott célokhoz,

• Az Érintett visszavonja az engedélyt, amely a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és nincs más jogalap a további adatfeldolgozáshoz,

• Az Adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsen nyomós, jogos indok, vagy az Érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti feldolgozás tárgyát képezi,

• A személyes adatokat jogellenesen gyűjtötték és dolgozták fel,

• A személyes adatokat törölni kell annak az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelésre, amely alá az Adatkezelő esik,

• A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett társadalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze.

Amennyiben a fenti okok valamelyike ​​érvényes, és az Érintett kérni kívánja a www.parodontologus.hu által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy annak bármely megbízottjával. A www.parodontologus.hu Adatkezelője haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelem azonnal, de legkésőbb 72 órán belül teljesüljön.

A feldolgozás korlátozásának joga

 

Minden egyes Érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jog alapján megkaphassa az Adatkezelőtől a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos korlátozást, amennyiben az alábbiak egyike érvényes:

• Érintett a személyes adatainak pontosságát vitatja egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az Adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,

• A feldolgozás jogellenes, de az Adatalany tiltakozik a személyes adatainak törlése ellen. Ezzel szemben, a használatuk korlátozását kéri.

• Az Adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozás céljából történő tárolásra, de az Érintett részéről még bekövetkezhet jogi követelés, garancia igénybevétele.

• Az Érintett kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást. Annak ellenőrzéséig, miszerint az Adatkezelő jogszerűen járt-e el, az adatok korlátozhatók.

 

Amennyiben a fent említett feltételek egyike teljesül, és az Érintett kérni kívánja a www.parodontologus.hu által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak bármely megbízottjával. A www.parodontologus.hu azonnal, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 

Az adatok hordozhatóságának joga

 

Minden egyes Érintettnek joga van az európai jog alapján, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, amelyet önként az Adatkezelőnek nyújtott. Mindezt strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek átadja anélkül, hogy az előző Adatkezelő ebben megakadályozná. Kivéve abban az esetben, ha a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint ez hozzájáruláson alapul, a GDPR-t vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a feldolgozást automatizált módon végzik, a feldolgozás nem szükséges közfeladatot ellátó feladat ellátásához, vagy nem szükséges az Adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során.

 

Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik vezérlőtől a másikig továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és amennyiben ez hátrányosan nem befolyásolja mások jogait és szabadságait.

 

Az adatátvitelhez való jog érvényesítésére az Adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak bármely megbízottjával.

 

A tiltakozás joga

 

Az európai jog előirányozza és minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy személyes okokból az Érintett bármikor a személyes adatai feldolgozása érdekében kifogást emeljen a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

 

A www.parodontologus.hu tiltakozás és/vagy kifogás esetén nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítom az adatfeldolgozás kényszerítő jogi indokait, amelyek felülírják és/vagy felülbírálják az Érintett érdekeit, jogait és szabad döntéshez való jogát, illetve abban az esetben, ha bizonyítom a jogi háttér létrehozását, gyakorlását vagy védelmét, pl. garanciális (reklamáció), vagy egészségmegőrzés, vagy felügyeleti szervek felé történő kötelező adatszolgáltatás céljából.

 

Amennyiben a www.parodontologus.hu a személyes adatokat közvetlen marketing célokra használja fel, az Érintettnek bármikor jogában áll az őt érintő személyes adatok marketing célra történő feldolgozását kifogásolni. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az közvetlen marketinghez kapcsolódik. Amennyiben az Érintett kifogásolja a www.parodontologus.hu általi adatainak a közvetlen marketing célú feldolgozását, a www.parodontologus.hu nem fogja tovább feldolgozni a személyes adatokat e célból.

 

Ezenkívül az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos személyes okokból, kifogást emelhet a www.parodontologus.hu honlapnál, amennyiben kifogásolja a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozását tudományos, történeti, kutatási célokra vagy statisztikai célokra. Kivéve, a 89. cikk (1) bekezdése szerint, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

 

Az Érintett, a tiltakozás és/vagy kifogás joga gyakorlása érdekében bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak bármely megbízottjával.

Ezenkívül az Érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával összefüggésben, és a 2002/58 / EK irányelv rendelkezéseitől függetlenül, szabadon felhasználhatja az automatizált eszközökkel szembeni, és a műszaki előírásokkal szembeni jogát.

Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

 

Ezen a honlapon az adatkezelő beépítette a Facebook komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az interneten, az online közösségben folytatott szociális találkozók helyszíne, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson.

A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok létrehozását felhasználók számára, képek megosztását, posztokat, hozzászólásokat, és az ismerősnek jelöléseken keresztül új kapcsolatok és baráti hálózatok létrehozását.

A Facebook üzemeltetője: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok.

Amennyiben a Facebook felhasználó az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él: Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Adott az internetes honlap, a www.parodontologus.hu, amely az Adatkezelő által működtetett, és amelyhez egy Facebook-összetevő (Facebook plugin) lett integrálva. Az Érintett böngészője a jobb és hatékonyabb működéshez, automatikusan letölti a szükséges elemeket a Facebook pluginon keresztül. A Facebook pluginokról a következő linken pontosabb tájékoztató található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ez alatt a technikai procedúra alatt a Facebook értesüléseket szerez arról, hogy az Érintett, mely aloldalakat látogatta meg.

Amennyiben az Érintett egyszerre van bejelentkezve a saját Facebook profilján keresztül és a www.parodontologus.hu, akkor a Facebook felismeri az internetes honlapommal kapcsolatos minden felkérést. Az Érintett internetes honlapomon való tartózkodása teljes időtartama alatt látja az adatokat a látogatásról, a tevékenységről, és az aloldalakról, amiket az Érintett látogat.

Ezt az információt a Facebook, a pluginon keresztül gyűjti össze, és az Érintett Facebook-fiókjához kapcsolódik. Ha az Érintett a honlapomba integrált Facebook gombokra kattint, pl. a "Tetszik" gombot megnyomja, vagy ha az Érintett kommentel, akkor a Facebook párosítja az információt az Érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

A Facebook ezen a Facebook bővítményen keresztül mindig megkapja az Érintett honlapomra való látogatásairól az információkat, amikor az Érintett egyszerre jelentkezik a Facebook-on és látogat a honlapomra. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az Érintett a Facebook gombokra, komponensekre későbbiekben kattint, vagy sem. Amennyiben az ilyen információ továbbítása a Facebook-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Facebook fiókjából mielőtt honlapomra látogat.

A Facebook által közzétett, a https://facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelv tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebook-on keresztül. Ezenkívül megmagyarázza, hogy a Facebook beállítási lehetőségei milyen módon védik az Érintett magánéletét. Továbbá különböző konfigurációs beállítások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitelnek a Facebookon történő eltávolítását. Ezeket a beállításokat az Érintett használhatja a Facebookon keresztüli adatátvitel megszüntetésére.

 

A feldolgozás jogalapja

 

• GDPR 6. cikk (1) a.) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

Személyes és önkéntes beleegyezésnek minősül a honlapomon való regisztráció a hírlevélre, illetve a szolgáltatásomra való bejelentkezés alkalmával megadott ügyféladatok.

• GDPR 6. cikk (1) b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

Az általam kínált szolgáltatás mindegyike személyes kapcsolatot kíván meg a páciens és köztem. A szolgáltatásom elvégzéséhez és az alkalmi, illetve rendszeres kapcsolattartáshoz szükséges adatok megléte nélkül a szolgáltatásokat elvégezni nem tudom.

• GDPR 6. cikk (1) c.) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

Szolgáltatásaim alkalmával számlát állítok ki, Egészségpénztárakkal, laboratóriumokkal állok kapcsolatban. Felügyeleti szervem többek között az ÁNTSZ. Érintettek adatait a szolgáltatásom elvégzése érdekében kötelező jelleggel, valamint szükség esetén a törvényben elrendelteknek megfelelően dolgozom fel és továbbítom.

• GDPR 6. cikk (1) d.) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

Szolgáltatásaim alkalmával alkalomszerűen, betartva a GDPR titkosításra vonatkozó szabályait, különösen érzékeny adatokat továbbítok laboratóriumokba, üzemorvoshoz, gyógyszertárba, ÁNTSZ-hez.

• GDPR 6. cikk (1) f.) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai, szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az illető gyermek;

 

A személyes adatok tárolásának ideje

 

Személyesen, e-mailben, a honlapon keresztül vagy telefonon történt időpont egyeztetés esetén az Érintett neve, telefonszáma és e-mail címe rögzítésre kerül a határidőnaplóban, Gmail levelező rendszerben, Google naptárban, fogászati nyilvántartó szoftverben, illetve mobilkészülékben.

 

A Gmail levelezőrendszerben tárolt személyes adatokért és azok megőrzési idejéért a levelező rendszer adatvédelmi szabályzatában foglalt irányelvek az irányadóak. https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A személyes beállításokban az UTF-8 dekódolás lett beállítva.

A szolgáltatásom végzése közben alkalomszerűen különösen érzékeny adatkat is rögzítek, pl. betegségek, allergies reakciók, stb.

 

A rögzítésre került adatok, az Adatkezelési beleegyező nyilatkozatban, az Érintett által aláírt ideig és annak visszavonásáig, és/vagy a törvényben meghatározott ideig megőrzésre (tárolásra) kerülnek, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

 

Az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya

 

Időbeli hatály: Jelen Tájékoztató 2018. május 25-től lép hatályba. További rendelkezésig, és visszavonásig hatályos.

 

Személyi hatály: Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed azon személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akiknek jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti, továbbá azon személyekre, akik az Érintett adatait kezelik.

 

Tárgyi hatály: Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed valamennyi, személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

Az Adatkezelő nyilatkozata

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy

 

• Jelen dokumentum az Érintett személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, Info. törvény) megfelelő tájékoztatást. Mindezen rendelkezésben és törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.

 

• Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat, kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban, vagy megbízási/vállalkozási viszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van, és akik az Adatkezelővel erre vonatkozó szerződést kötöttek.

 

• Gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos Tájékoztató az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

 

• A honlap a látogatók/Érintett személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Adatkezelő gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tett, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

 

• Az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megtette, biztosította.

 

• A tőle elvárható módon mindent megtett az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, és az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

 

• A neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

 

• A személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

• Multinacionális cégszervezethez nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges

 

• Személyes adatot más országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

• Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedésekre felkészült, ismeri annak menetét, tudja, hogy milyen feladatai vannak. Incidens esetén az incidens bejelentése és a tájékoztatás azonnal, de legkésőbb 72 órán belül megtörténik.

a) Adatvédelmi incidens online bejelentése: https://dbn-online.naih.hu/public/login

b) Adatvédelmi incidens papír alapú bejelentése: https://www.naih.hu/files/Papi-r-alapu--bejelento-_v1.2.pdf

 

​Adatfeldolgozóim listája

 

Hírlevél szoftver üzemeltetője:

 

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft.

Székhely címe: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5

Adószám: 25743500-2-41

Közösségi adószám: HU25743500

Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773

Ügyvezetők: Csepregi Balázs és Khauth György (önálló cégjegyzésre jogosultak)

Email: info@salesautopilot.hu

Telefon: (+36) 1 490 0172

https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Webmester:

 

Adatfeldolgozó: Buseness&Beuaty Bt.

Székhely: 6115 Kunszállás, Tanya 100/A

Cégjegyzékszám: 03 06 116274

Adószám: 26348902-1-03

Képviselő: Vígh Norbert

E-mail cím: info@businessandbeautybt.com

Telefonszám: (+36) 30 842 8707

 

Tárhelyszolgáltató:

 

Adatfeldolgozó: WIX

Székhely: 235 West 23rd Street, 8 th Floor New York, USA

Web cím: www.wix.com

https://www.wix.com/about/privacy

 

Egészségügyi szolgáltatók:

 

Adatfeldolgozó: Szundizz velünk Kft.

Székhely: 1116 Fegyvernek utca 4 VII.em 76.

Cégjegyzékszám: 01-09-968317

Adószám: 23495957-2-43

Képviselő: Kalmár Gyula

E-mail cím: kalmar@mobilaltatas.hu

Telefonszám: 06 30 411 6848

 

Fogtechnikai szolgáltatók:

 

Adatfeldolgozó: Parakleitos Kft.

Székhely: 1031 Bp.Római tér 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-707347

Adószám: 12867578-2-41

Képviselő: Váradi András

E-mail cím: ducza.gabor@duczalabor.hu

Telefonszám: 06309913983

 

Adatfeldolgozó: AbsoluteDent Kft.

Székhely: 1021 Bp. Margit Krt. 5/b. mfsz.2.

Cégjegyzékszám: 01-09-688010

Adószám: 12473427-2-41

Képviselő: Várhidi Gáborné Mária

E-mail cím: mvarhidine@gmail.com

Telefonszám: 06-20-5126-777

 

Könyvelés

 

Adatfeldolgozó: Tárnok Account Kft.

Székhely: 1023 Bp. Mecset u. 10-12

Cégjegyzékszám: 01-09-079339

Adószám: 10607646-2-41

Képviselő: Dr. Széplakiné Kallós Ágnes

E-mail cím: agnes.kallos@tarnok-account.hu

Telefonszám: 0614230004

 

Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

 

Az Adatvédelmi Tájékoztató idővel módosulhat a törvényben meghatározott módon.

Amennyiben ez Önt, mint Érintettet jelentős mértékben érinti, vagy jelentős tartalomváltozás következik be ezen Szabályozás szövegezésében, akkor arról a www.parodontologus.hu honlapon keresztül tájékozódhat, vagy erről, - amennyiben hírlevelünkre feliratkozott -, tájékoztatót küldünk Önnek.

 

Budapest, 2018. május 25.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A honlap további használatával ezt és az adatkezelési szabályzatot jóváhagyja.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon

© 2018 by parodontologus.hu - Rodental Kft.

Egészség tippek:
Fogfehérítés
- Fogmosás és a gyerek

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 6. 1. emelet 1. (28-as kapucsengő) A Katona József színház mellett.